img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
151 DyPhamDuy 132 /0
152 0001 132 /0
153 SipDen 132 /0
154 MuiMit 132 /0
155 DaoNam9x05 132 /0
156 NgocKyLan 132 /0
157 ThietDao3 132 /0
158 maton 132 /0
159 Cana 132 /0
160 Dao01 132 /0
161 Jey7 132 /0
162 Kuro 132 /0
163 ThietDao4 132 /0
164 Phong 132 /0
165 LolDuy 132 /0
166 Jet6 132 /0
167 Jey5 132 /0
168 consau 132 /0
169 Anna 132 /0
170 Jet2 132 /0
171 Sena 132 /0
172 Zena 132 /0
173 xinhgai 132 /0
174 Tisso 132 /0
175 ThietDao2 132 /0
176 truongpro3 132 /0
177 0002 132 /0
178 Farmerx5 132 /0
179 Tiss 132 /0
180 Luxxx 132 /0
181 conmeo 132 /0
182 SvDuy 132 /0
183 conca 132 /0
184 LSDx4 132 /0
185 HBQQ 132 /0
186 conong 132 /0
187 NamAnh 132 /0
188 Buffhp 132 /0
189 11111 132 /0
190 DaoNuTa3 132 /0
191 Jet5 132 /0
192 Jet1 132 /0
193 22222 132 /0
194 ntm007 132 /0
195 33333 132 /0
196 LSDx3 132 /0
197 SuperCung 132 /0
198 0004 132 /0
199 00013 132 /0
200 Trum2 132 /0