img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
2301 Guidu 108 /0
2302 DauTrocTocDai 108 /0
2303 thang6 108 /0
2304 Swordmaster 108 /0
2305 Shitoki 108 /0
2306 Shitobi 108 /0
2307 Shitochi 108 /0
2308 MaiLieuChan 108 /0
2309 IThanNu 108 /0
2310 MeeGo 108 /0
2311 thang7 108 /0
2312 kixi 108 /0
2313 thang0 108 /0
2314 thang5 108 /0
2315 Rossi 108 /0
2316 thang4 108 /0
2317 Shitoshi 108 /0
2318 MaTuHao 108 /0
2319 MaThanY 108 /0
2320 MyLife 108 /0
2321 iiCadic 107 /0
2322 iiChiChi 107 /0
2323 iiGoku 107 /0
2324 iiPuma 107 /0
2325 DuongTank 107 /0
2326 BachCotTinhz 107 /0
2327 MeoCon 107 /0
2328 MyLovee 107 /0
2329 iHades 107 /0
2330 TonNgoKhong 107 /0
2331 zZzHazZz 107 /0
2332 Reddddd 107 /0
2333 zZzThienzZz 107 /0
2334 zZzDezZz 107 /0
2335 MissFortune 107 /0
2336 enrol 107 /0
2337 zZzNhatzZz 107 /0
2338 nata 107 /0
2339 Happy1 107 /0
2340 zxThanDao 107 /0
2341 Witch 107 /0
2342 zxThanDaoo 107 /0
2343 KenDao 107 /0
2344 Kendao1 107 /0
2345 AhRi 107 /0
2346 Kendao2 107 /0
2347 BeOi 107 /0
2348 HenliKen 107 /0
2349 Chibi 107 /0
2350 Torress 107 /0