img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 Farmer12 145 /0
2 Farmer05 145 /0
3 Farmer13 145 /0
4 Farmer14 145 /0
5 Farmer09 145 /0
6 Farmer08 145 /0
7 Farmer01 145 /0
8 Farmer97 145 /0
9 ChiPheo 144 /0
10 HoaMai 144 /0
11 BeQuynh 144 /0
12 TMTzBlue 144 /0
13 Alex 144 /0
14 DaoNe 144 /0
15 Lang 144 /0
16 BeTien 144 /0
17 KuTrocBuff 144 /0
18 oNEOo 144 /0
19 Camcu02 144 /0
20 Tri3 144 /0
21 TMTzRed 144 /0
22 Farmer95 144 /0
23 DaiPhu2 144 /0
24 nghia01 144 /0
25 Tri2 144 /0
26 Nam2 144 /0
27 TieuPhu 144 /0
28 Nam4 144 /0
29 Camcu01 144 /0
30 DaoDao1 144 /0
31 Farmer59 144 /0
32 Farmer00 144 /0
33 Nam6 144 /0
34 ChymLeLe 144 /0
35 Tulsa 144 /0
36 Nam5 144 /0
37 DaiPhu3 144 /0
38 DaoDao3 144 /0
39 AAA1 144 /0
40 conho 144 /0
41 KTom1 144 /0
42 AAA4 144 /0
43 KingOfTulsa 144 /0
44 ThatTinh 144 /0
45 Nam1 144 /0
46 Nam3 144 /0
47 DaoDao4 144 /0
48 DaiPhu4 144 /0
49 KingOfHell 144 /0
50 DaiPhu1 144 /0