img img

Bảng xếp hạng Cấp độ

img img
 • All All
 • Đao Đao
 • Kiếm Kiếm
 • Thương Thương
 • Cung Cung
 • Đại Phu Đại Phu
 • Ninja Ninja
 • Cầm Cầm
 • HBQ HBQ
 • ĐHL ĐHL
 • Quyền Quyền
 • Diệu Yến Diệu Yến
 • Tử Hào Tử Hào
 • Thần Y Thần Y
Hạng Nhân vật Nghề Cấp độ/TS Thế lực Võ huân
1 Farmerx3 120 /0
2 DaoThan6 120 /0
3 xxDao3xx 120 /0
4 Farmerx7 120 /0
5 DaoThan7 120 /0
6 DaoThan2 120 /0
7 Cuibap5 120 /0
8 Farmerx1 120 /0
9 DPxDP 120 /0
10 DaoThan1 120 /0
11 Nam5 120 /0
12 Cuibap 120 /0
13 xxDao1xx 120 /0
14 MaFiaNo1 120 /0
15 DaoGay 120 /0
16 OTP7 120 /0
17 xxDao6xx 120 /0
18 love84 120 /0
19 xxDao4xx 120 /0
20 BuffTao 120 /0
21 BeNjn 120 /0
22 NLXNo2 120 /0
23 NamAnh 120 /0
24 Cuibap7 120 /0
25 Nam2 120 /0
26 Farmerx5 120 /0
27 AnhEmHaNoi2 120 /0
28 DaoNu 120 /0
29 loveyou2 120 /0
30 KingOfCafe 120 /0
31 KimHien 120 /0
32 xxDPxx 120 /0
33 DaoSat 120 /0
34 KingOfTulsa 120 /0
35 Cuibap1 120 /0
36 DaoThan3 120 /0
37 Doctor 120 /0
38 Cuibap4 120 /0
39 DaoBen 120 /0
40 CuDamBong 120 /0
41 AnhEmHaNoi3 120 /0
42 NLXNo1 120 /0
43 NLXNo3 120 /0
44 Yorr 120 /0
45 Farmerx4 120 /0
46 Cuibap3 120 /0
47 DaoThan5 120 /0
48 Nam6 120 /0
49 MuiBuoi 120 /0
50 Cuibap6 120 /0