img img

Bảng xếp hạng Guild

img img
Hạng Guild Môn chủ Cấp độ Thành viên
1 HavanaClubYG 7
2 ThuaDungKhocYG 7
3 LoveHouseVN 5
4 HACPHONGBANG. 2
5 ThienHaYG 2
6 CaiBangVN 1
7 FreeLoveVN 1
8 HacPhongBangVN 1
9 LonG. 1
10 MalibuClubYG 1
11 NgheoVN 1
12 PowerRangersG. 1
13 SugarBaby.?. 1
14 TamHoangG. 1
15 TeamAnhEmVN 1
16 TrungNguyenVN 1
17 YulgangVN 1